1. ഝാലരി

  1. നാ.
  2. ഒരു വൃക്ഷം
  3. ഒരിനം ചർമവാദ്യം
  4. കുഴിത്താളം, ജാലർ
 2. ഝലരി

  1. നാ.
  2. കുറിയാട്
  3. ഒരു ചർമവാദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക