1. ഝാലി

  1. നാ.
  2. ഉപ്പിലിട്ടമാങ്ങ, കടുമാങ്ങ
 2. ജാലി

  1. നാ.
  2. കാട്ടുപീച്ചിൽ
  3. വല
  4. ചണ
  5. കൈപ്പൻപടവലം
  6. പടവലം
  7. പിച്ചകം
  1. ശില്‍പ.
  2. വലയുടെ ആകൃതിയിൽ അഴികളോ കൊത്തുപണികളോ ഉള്ള ജന്നൽ തട്ടി മുതലായവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക