1. ഝിംഗിനി

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വെള്ളരി
    3. കാരിലവ്
    4. പന്തം, തീവെട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക