1. ഝില്ലി

  1. നാ.
  2. ശോഭ
  3. ചീവീട്
  4. സൂര്യപ്രകാശം
  5. കൈമണി
  6. വിളക്കിൻറെ തിരി
  7. തോൽക്കടലാസ്
  8. ചായംതേക്കുന്നതിനും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പുരട്ടുന്നതിനുമുള്ള തുണി
 2. ജില്ലി

  1. നാ.
  2. മിടുക്കുള്ള ആൾ. (പ്ര.) ജഗജില്ലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക