1. ഝുണി

    1. നാ.
    2. വൃക്ഷം
    3. ദുശ്ശകുനം
    4. ഒരിനം പാക്ക്
    5. കുറുംകാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക