1. ഝർഝരകം

  1. നാ.
  2. കലിയുഗം
 2. ഝർഝരീകം

  1. നാ.
  2. ചിത്രം
  3. ദേഹം
  4. രാജ്യം, രാജ്യവിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക