1. ഝർഝരിത

  1. വി.
  2. ജീർണിച്ച
 2. ജർജരിത

  1. വി.
  2. വാർധക്യം ബാധിച്ച
  3. ജീർണിച്ച, ശിഥിലമായ, പൊടിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക