1. ഝർഝരീകം

  1. നാ.
  2. ചിത്രം
  3. ദേഹം
  4. രാജ്യം, രാജ്യവിഭാഗം
 2. ഝർഝരകം

  1. നാ.
  2. കലിയുഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക