1. ടി

  1. വി.
  2. (മേൽപ്പടി എന്നതിൻറെ സംക്ഷിപ്തരൂപം) മേൽചൊന്നപ്രകാരം
 2. ടീ

  1. നാ.
  2. ചായ, തേയില
 3. മറാട്ടി, -ഠി

  1. നാ.
  2. മഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ
  3. മഹാരാഷ്ട്രഭാഷ
 4. റ്റീ

  1. നാ.
  2. തേയിലച്ചെടി
  3. ചായച്ചെടി
  4. ചായ
 5. കവാടം, -ടി

  1. നാ.
  2. കപാടം, പ്രവേശനമാർഗം, വാതിൽ, കതക്, വാതിൽപ്പഴുതിനെ അടയ്ക്കുന്ന പലക
  3. തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പരിച, വാതിൽപ്പരിച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക