1. ടു1

  1. നാ. വ്യാക.
  2. ഒരു കൃതികൃത് പ്രത്യയം. ഉദാ: ചുമടു = ചുമട്
  3. സാങ്ഖ്യഭേദകങ്ങളെ സാങ്ഖ്യാനാമങ്ങളാക്കുന്ന വിവർത്തകപ്രത്യയങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഉദാ: എൺ-ടു (<തു) = എട്ട്
 2. ടു2

  1. നാ.
  2. കാമദേവൻ
  3. പൊന്ന്
  4. ഇഷ്ടംപോലെ രൂപം മാറുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക