1. ട്ടോ

    1. ക്രി.
    2. "കേട്ടോ" എന്നതിൻറെ ഹ്രസ്വരൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക