1. ഠക്ക

  1. നാ.
  2. ഢക്ക
 2. ടക്ക്

  1. നാ.
  2. തുണിയുടെ വക്ക് മടക്കി നൂലോടിക്കുന്നത്
 3. ഢക്ക

  1. നാ.
  2. വലിയ ഒരിനം ചർമ വാദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക