1. ഠക്കുരം

    1. നാ.
    2. പൂജാവിഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക