1. ഠക്കെന്ന്

    1. വി.
    2. ചട്ടെന്ന്, പെട്ടെന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക