1. ഠപ്പെന്ന്

    1. വി.
    2. പെട്ടെന്ന്
    3. ഠപ് എന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക