1. ഠാണാവ്

  1. നാ.
  2. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ജയിൽ
  1. സം.
  2. സ്ഥാന
  1. ഹി.
  2. ഥാനാ
 2. ഡാണാവ്

  1. നാ.
  2. ഖജനാവ്
  3. ഠാണാവ്
 3. ഢാണാവ്

  1. നാ.
  2. ഠാണാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക