1. ഠായം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. സ്ഥായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക