1. ഠാരം

  1. നാ.
  2. ഉറഞ്ഞ മഞ്ഞ്
 2. ടാരം

  1. നാ.
  2. കുതിര
 3. ഡ്രാം

  1. നാ.
  2. ഒരു ദ്രാവക അളവ് (ഔൺസിൻറെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം)
 4. ഡോരം

  1. നാ.
  2. ചരട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക