1. ഠാവട്ടം

    1. നാ.
    2. വളരെ കുറച്ചു സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക