1. ഠിക്കാനം

  1. നാ.
  2. ഇരിപ്പിടം
  3. ഉറപ്പിക്കൽ
 2. ടിക്കാനം

  1. നാ.
  2. ഠിക്കാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക