1. ഠീങ്കാരം

    1. നാ.
    2. ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക