1. ഠേ

    1. നാ.
    2. വെടിപൊട്ടുന്നതുപോലെയുള്ള ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക