1. ഠൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
 2. ടൻ

  1. നാ.
  2. മുണ്ടൻ
  3. പാട്ടുകാരൻ
 3. കിഴട്, -ട്ട്, -ടൻ

  1. വി.
  2. വളരെ പ്രായംചെന്ന
 4. ടൺ

  1. നാ.
  2. ഒരു ഭാരയളവ്
 5. അറ്റവൻ, -റ്റോൻ

  1. നാ.
  2. മരിച്ചവൻ
 6. ടൗൺ

  1. നാ.
  2. പട്ടണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക