1. തനുത

    1. നാ.
    2. ചടപ്പ്, മെലിച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക