1. തന്തു

  1. നാ.
  2. പരമാത്മാവ്
  3. തിര
  4. ചിലന്തിവല
  5. വിസ്താരം
  6. താമരവളയം
  7. നേർത്തലോഹക്കമ്പി
  8. നാര്, നൂല്, ചരട്
  9. സന്തതി, വംശപരമ്പര
  10. വരി
  11. സാമവേദത്തിലെ ഒരു മന്ത്രം
 2. തന്ദു

  1. നാ.
  2. ചട്ടുകം (മരപ്പിടിയിട്ടത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക