1. തമ്മാൻ

    1. നാ.
    2. നാഥൻ, സ്വാമി
  2. തമ്മൻ

    1. നാ.
    2. ജ്യേഷ്ഠൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക