1. തായു

  1. നാ.
  2. കള്ളൻ
 2. ദ്യു

  1. നാ.
  2. ആകാശം
  3. അഗ്നി
  4. പകൽ
  5. മൂർച്ച
  6. പ്രകാശം, തിളക്കം
  7. ശോഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക