1. താറാവ്2

  1. നാ.
  2. താർതാവൽ
 2. താറാവ്1

  1. നാ.
  2. ഒരു പക്ഷി
 3. ദാർവ

  1. വി.
  2. മരംകൊണ്ടുള്ള
 4. തുറവി

  1. നാ.
  2. സന്ന്യാസിനി
 5. തുറവ്

  1. നാ.
  2. വാതിൽ
  3. വ്യക്തത
  4. തുറന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ
 6. തുറുവ

  1. നാ.
  2. അടപ്പ്
  3. കല്ലും പതിരും നീക്കാത്ത നെല്ല്
 7. തുറുവ്

  1. നാ.
  2. തുറു
 8. ദർവി

  1. നാ.
  2. പാമ്പിൻറെ പത്തി
  3. തവി
  4. പുരാണപ്രസ്തുതമായ ഒരു ദേശം
 9. ദാർവി

  1. നാ.
  2. കൊഴുപ്പ
  3. ദേവതാരം
  4. മരമഞ്ഞൾ
  5. മഞ്ഞൾ
  6. ചട്ടുകം, തവി
 10. ദൂർവ

  1. നാ.
  2. പെരുങ്കുരുമ്പ
  3. കറുകപ്പുല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക