1. തീയ

  1. വി.
  2. ദുഷിച്ച, തിന്മയുള്ള
 2. തിയ്യ്

  1. നാ.
  2. തീയ്
 3. തീയ്

  1. നാ.
  2. തീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക