1. തുന്ദി

  1. നാ.
  2. പൊക്കിൾ
  3. വയറ്
  1. വി.
  2. ഉന്തിനിൽക്കുന്ന
  3. കുടവയറുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക