1. ദന്തി

  1. നാ.
  2. ഒരു ഔഷധച്ചെടി
  3. ആന
  1. വി.
  2. ദന്തമുള്ള
  1. നാ.
  2. പൽച്ചക്രം
 2. തന്തി1

  1. നാ.
  2. തംബുരു ഫിഡിൽ വീണ മുതലായവയുടെ കമ്പി
  3. നേർത്തലോഹക്കമ്പി
 3. തന്തി2

  1. നാ.
  2. പശു
  3. നെയ്ത്തുകാരൻ
  4. നൂല്, ചരട്
  5. നിര, വരി
  6. ദൈർഘ്യം, വിസ്താരം, വിശാലത
  1. പുരാണ.
  2. യാദവവംശജനായ നന്ദൻറെ രണ്ടു പുത്രന്മാരിൽ ഒരാൾ
 4. താന്തി

  1. നാ.
  2. ആലസ്യം, തളർച്ച
  3. ശ്വാസതടസ്സം, ശ്വാസംമുട്ട്
 5. ദാന്തി

  1. നാ.
  2. അടക്കം, ഇന്ദ്രിയ കാമനകളെ നിയന്ത്രിക്കൽ
  3. തപസ്സ്, തപക്ലേശം സഹിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക