1. ദാർവി

  1. നാ.
  2. കൊഴുപ്പ
  3. ദേവതാരം
  4. മരമഞ്ഞൾ
  5. മഞ്ഞൾ
  6. ചട്ടുകം, തവി
 2. ദർവി

  1. നാ.
  2. പാമ്പിൻറെ പത്തി
  3. തവി
  4. പുരാണപ്രസ്തുതമായ ഒരു ദേശം
 3. താറാവ്2

  1. നാ.
  2. താർതാവൽ
 4. ദാർവ

  1. വി.
  2. മരംകൊണ്ടുള്ള
 5. താറാവ്1

  1. നാ.
  2. ഒരു പക്ഷി
 6. തുറുവ

  1. നാ.
  2. അടപ്പ്
  3. കല്ലും പതിരും നീക്കാത്ത നെല്ല്
 7. തുറുവ്

  1. നാ.
  2. തുറു
 8. ദൂർവ

  1. നാ.
  2. പെരുങ്കുരുമ്പ
  3. കറുകപ്പുല്ല്
 9. തിറവി

  1. നാ.
  2. തെളിച്ചം, പ്രകാശം
 10. തീർവ്

  1. നാ.
  2. തീരുവ
  3. തീരൽ
  4. തീറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക