1. ദൂരവെ

    1. അവ്യ.
    2. അകലെ, ദൂരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക