1. ദേയ

  1. വി.
  2. നൽകത്തക്ക
  3. നൽകേണ്ടതായ, കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള, തിരിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള
 2. തേ(യ്)

  1. നാ.
  2. തേയില, ചായ
 3. ധേയ

  1. വി.
  2. വഹിക്കുന്ന, എടുക്കുന്ന
  3. വഹിക്കത്തക്ക
  4. വളർത്താൻ കൊള്ളാവുന്ന
  5. കുടിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക