1. ദ്യുതശാല

    1. നാ.
    2. ചൂതുകളിസ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക