1. ദ്യോതം

    1. നാ.
    2. ചൂട്
    3. സൂര്യപ്രകാശം
    4. പ്രകാശം, ദീപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക