1. ദ്യോതക

    1. വി.
    2. പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന
    3. തിളങ്ങുന്ന
    4. വ്യക്തമാക്കുന്ന, വിശദീകരിക്കുന്ന
    5. അർത്ഥം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന, പ്രകടമാക്കുന്ന, വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക