1. ദ്യോതനം

    1. നാ.
    2. വിളക്ക്
    3. പ്രകാശിക്കൽ, തിളക്കം
    4. പ്രകാശിപ്പിക്കൽ, പ്രകാശമാനമാക്കൽ
    5. പ്രകടമാക്കൽ, അർത്ഥം സ്ഫുരിപ്പിക്കൽ, വിശദമാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക