1. ദ്യോവ്

    1. നാ.
    2. ആകാശം
    3. സ്വർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക