1. ദ്രഢീയസ്സ്

    1. വി.
    2. കൂടുതൽ ദൃഢമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക