1. ദ്രപ്സം

  1. നാ.
  2. ചന്ദ്രൻ
  3. തീപ്പൊരി
  4. കൊടിക്കൂറ
  5. തുള്ളി
  6. മോര്, വെള്ളം ചേർത്ത തൈര്
 2. ത്രപുഷം

  1. നാ.
  2. വെളുത്തീയം
  3. പച്ചനിറമുള്ള കക്കരിക്കായ്
 3. ത്രാപുഷം

  1. നാ.
  2. വെള്ളി
  3. വെളുത്തീയം
  4. വെളുത്തീയംകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക