1. ദ്രമിലം

    1. നാ.
    2. ആന്ധ്രദേശത്തെ കൃഷ്ണഗോദാവരി നദികൾക്കിടയിലായി കിടന്നിരുന്ന ആര്യന്മാരുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ താവളം, ദ്രമിളം, ദ്രവിഡം, ദ്രാവിഡം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക