1. ദ്രവജം

    1. നാ.
    2. കൽക്കണ്ടം
    3. ഒരുതരം തരിപ്പഞ്ചസാര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക