1. ദ്രവത്ത്

  1. വി.
  2. ഇറ്റുവീഴുന്ന
  3. കിനിയുന്ന
  4. ഓടുന്ന, ദ്രുതമായ
 2. തെരുവീഥി

  1. നാ.
  2. തെരുവ്
 3. ത്രിവിധ

  1. വി.
  2. മൂന്നുപ്രകാരമുള്ള
 4. ത്രിവേദി

  1. നാ.
  2. ഋക്ക് യജുസ്സ് സാമം എന്നീ മൂന്നുവേദങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ
 5. ദൂരവേധി

  1. വി.
  2. ആഴത്തിൽ തുളച്ചുകയറുന്ന
 6. തേർവീഥി

  1. നാ.
  2. തേരോടിക്കുന്ന പാത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക