1. ദ്രവപ്രായ

    1. വി.
    2. ഏറെക്കുറെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക