1. ദ്രവരസം

  1. നാ.
  2. അരക്ക്
  3. പശ
  4. സത്ത്
 2. താരാവർഷം

  1. നാ.
  2. കൊള്ളിമീൻ വീഴ്ച
 3. ധാരാവർഷം

  1. നാ.
  2. ധാരമുറിയാത്ത മഴ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക