1. ദ്രവിഡം

  1. നാ.
  2. ദ്രവിഡദേശം
 2. ദ്രാവിഡം

  1. നാ.
  2. ദ്രാവിഡജനത വസിക്കുന്ന ഭൂഭാഗം, ദ്രാവിഡരുടെ നാട്
  3. ദ്രാവിഡരുടെ ഭാഷകളെകുറിക്കുന്ന പൊതുവായ സംജ്ഞ, ദ്രാവിഡഭാഷ
  4. ദ്രാവിഡരുടെ ആദിഭാഷ, പ്രാചീന ദ്രാവിഡം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക