1. ദ്രവീകരണം

    1. നാ.
    2. അലിയിക്കൽ
    3. ദ്രവമാക്കിത്തീർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക