1. ദ്രവീഭവിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അലിയുക
    3. ദ്രവമായിത്തീരുക
    4. മൃദുലമാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക