1. ദ്രവീഭാവം

    1. നാ.
    2. അലിയൽ
    3. ദ്രവമായിത്തീരൽ
    4. മാർദവമുള്ളതാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക